Product Catalog: Amplifier

Model Name Type Brand
ACM8622 可灵活配置为多声道模式,支持立体声处理的高性能功放 Amplifier 至盛 ACM8622 产品图片
ACM8628 可灵活配置声道模式, 每声道可单独进行音效处理的高性能功放 Amplifier 至盛 ACM8628 产品图片
ACM8625 可灵活配置为2.0, 1.0,1.1声道模式, 每声道单独EQ,DRC及其他音效处理的高性能功放 Amplifier 至盛 ACM8625 产品图片
ACM3129 具有扩展频谱技术和创新型调制器的高性能功放 Amplifier 至盛 ACM3129 产品图
ACM3128 具有扩展频谱技术和创新型调制器的高性能功放 Amplifier 至盛 ACM3128 产品图片